Table of Contents

Ongewenst gedrag op de werkvloer: Voorkomen, herkennen en aanpakken

Ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, bedreiging en pesten, kan ernstige gevolgen hebben voor werknemers en organisaties. Het kan leiden tot gezondheidsklachten, hoger ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit. Daarom is het essentieel voor organisaties om preventieve maatregelen te nemen en effectieve strategieën te ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen, te herkennen en aan te pakken.

Wat is ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is een verzamelterm voor alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van een andere persoon niet respecteert. In de Arbowet worden verschillende vormen van ongewenst gedrag genoemd, waaronder seksuele intimidatie, pesterijen, agressie en discriminatie. Dit kan zowel fysiek als verbaal gedrag omvatten en kan bewust of onbewust plaatsvinden. Het is belangrijk om te erkennen dat ongewenst gedrag ernstige gevolgen kan hebben voor de slachtoffers en de algehele werksfeer.

Gedragsregels en preventieve maatregelen

Om ongewenst gedrag te voorkomen, is het belangrijk dat organisaties duidelijke gedragsregels opstellen en communiceren naar alle werknemers. Deze gedragsregels moeten omschrijven wat er onder ongewenst gedrag valt, hoe werknemers een melding kunnen doen van ongewenst gedrag, welke stappen er worden genomen na een melding en welke gevolgen er zijn voor collega’s die ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast kunnen organisaties preventieve maatregelen nemen, zoals voorlichting en training over respectvolle communicatie, diversiteit en inclusie, en het herkennen en omgaan met ongewenst gedrag.

Cultuur van open communicatie en feedback

Het creëren van een cultuur waarin open communicatie en feedback worden aangemoedigd, kan ook bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Werknemers moeten zich veilig voelen om hun zorgen te uiten en eventuele problemen aan te kaarten zonder angst voor represailles. Door een open-deurbeleid te hanteren en regelmatige feedbacksessies en evaluaties te organiseren, kunnen organisaties problemen tijdig aan het licht brengen en aanpakken.

Effectieve conflictbemiddeling en probleemoplossing

In situaties waarin ongewenst gedrag toch voorkomt, is het cruciaal dat organisaties beschikken over een effectief conflictbemiddelings- en probleemoplossingsmechanisme. Dit kan onder meer bestaan uit het aanstellen van een neutrale mediator die kan helpen bij het vinden van een oplossing tussen betrokken partijen. Door snel en adequaat te reageren op meldingen van ongewenst gedrag en geschillen op een respectvolle en constructieve manier op te lossen, kan verdere escalatie worden voorkomen en kan de werksfeer worden hersteld.

Karmac HR-Solutions biedt ondersteuning aan organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën voor het voorkomen, herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer.